INFORMACJA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: „RODO”) informujemy niżej co następuje.

Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe oraz teleadresowe są lub mogą być przetwarzane przez UNITEL CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Kostrzynie (numer KRS: 0000162674), ul. Polna 1a, 62-025 Kostrzyn, adres e-mail: biuro@unitel.com.pl,telefon: + 48 61 897 04 50), dalej zwaną: „UNITEL CONSULTING”, będącą administratorem danych.

Dane wyżej wymienione otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z innych źródeł publicznie dostępnych. Przetwarzamy je wyłącznie celem kontaktu z Państwem, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub z własnej inicjatywy, aby wykonać umowę, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów UNITEL CONSULTING, które mogą istnieć, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a UNITEL CONSULTING, tj. na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem (kontrahentem) UNITEL CONSULTING lub działa na jego rzecz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe UNITEL CONSULTING może udostępniać zaufanym podmiotom zewnętrznym (np. spółki, osoby), świadczącym usługi i przetwarzającym dla UNITEL CONSULTING dane osobowe kontrahentów w celach wymienionych powyżej oraz organom skarbowym, organom bezpieczeństwa i policji, gdy jest to konieczne i uzasadnione.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej (np. czas wykonania umowy), a dłużej tylko w przypadkach uzasadnionych interesem prawnym UNITEL CONSULTING.

UNITEL CONSULTING stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem ochrony Państwa danych osobowych, a personel UNITEL CONSULTING przetwarzający dane osobowe jest należycie przeszkolony i zobowiązany do stosowania, obowiązujących w UNITEL CONSULTING procedur bezpieczeństwa oraz przepisów prawa.

Niezależnie od powyższego każdy zainteresowany, którego dane osobowe są przetwarzane przez UNITEL CONSULTING, ma prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych oraz informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane;
  2. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przenoszalności danych osobowych;
  6. wniesienia skargi do organu nadzoru;
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  8. cofnięcia zgody, jeśli dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie.